Oferta szkoleniowa i superwizyjna

Szkolenia

zajęcia grupoweOferta szkoleniowa realizowana jest od 2000 r. na terenie kilku województw południowo-wschodniej i południowej Polski.

Są to szkolenia warsztatowe, seminaria oraz wykłady na konferencjach tematycznie bliskich mojej specjalizacji.

Zakres szkoleń obejmuje:

 1. Psychologię kryzysu i interwencję kryzysową oraz jej obszary – jako cykl całościowy lub tematycznie wg zamówienia
  a. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej;
  b. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem;
  c. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby;
  d. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof, w tym trauma masowa;
  e. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci, praca ze osobami uwikłanymi w przemoc domową.
 3. Terapię traumy jako krótki warsztat lub cykl powiązany z tematyką przemocową, tu szczególnie z tematem wykorzystania seksualnego dzieci.
 4. Cykl edukacyjny dla kadry kierowniczej OPS/MOPS/MOPR i pracowników socjalnych w tych ośrodkach na temat:
  a. Dla kadry kierowniczej - „Superwizja wewnętrzna i nadzór merytoryczny w zakresie diagnozowania rodzin, planowania pomocy w oparciu o różne narzędzia diagnostyczne i teorię przywiązania”.
  b. Dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny - „Związek teorii przywiązania z przeciwdziałaniem przemocy domowej i innym problemom dotyczącym rodzin podopiecznych MOPS, diagnoza rodziny – prognozowanie zmian”.
 5. Szkolenia z zakresu komunikacji i komunikacji bez przemocy.
 6. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Radzenie sobie ze stresem, w tym zapoznanie z Modelem radzenia sobie ze stresem BASICPh oraz wykorzystaniem jednej z metod uwalniania ciała od stresu i traumy TRE® (Trauma Release Exercises).

Wszystkie wymienione warsztaty szkoleniowe realizowane są z użyciem metod aktywnych dla grup do 15 osób. Za salę szkoleniową, sprzęt audiowizualny i catering odpowiada zamawiający, który dokonuje rekrutacji uczestników szkolenia. Cena do uzgodnienia z zamawiającym.

W ramach szkolenia zapewnione są:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia,
 • wsparcie konsultacyjne po zakończeniu szkolenia.

W przypadku zainteresowania tematyką szkoleń oferta zostanie przesłana drogą mailową. Kopie certyfikatów uprawniających do realizacji szkoleń i rekomendacje instytucji, w których były one realizowane są wysyłane z ofertą szkoleniową wg potrzeby.

 

Superwizja

grupa na szkoleniuSuperwizja jest ważnym elementem edukacyjnym, który towarzyszy pracy psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, psychologów i pedagogów w różnych instytucjach. Od kilkunastu lat dotyczy również pracy pracowników socjalnych, asystentów rodziny realizujących bardzo różne zadania poza samą pracą socjalną. Spotkanie może mieć charakter grupowy bądź indywidualny i jest prowadzone przez Superwizora. To osoba, która swoim doświadczeniem, obiektywnym spojrzeniem i poszerzającą perspektywą pomaga kształcić się innemu specjaliście lub grupie specjalistów.

Istnieje już kilka typów superwizji;

 1. Superwizja zarządcza dla kadry kierowniczej
 2. Superwizja zespołu dla poprawy lub rozwoju relacji w zespole zadaniowym np. w ośrodku interwencji kryzysowej czy ośrodku terapeutycznym.
 3. Superwizja merytoryczna oparta o analizę przypadku:
  a) Superwizja zewnętrzna
  - Superwizja indywidualna
  - Superwizja grupowa
  b) Superwizja koleżeńska – wewnątrz instytucji w samej grupie zadaniowej

Najczęstszą formą jest superwizja indywidualna i grupowa merytoryczna. W czasie superwizji nie są ujawniane żadne dane osobowe ani najbardziej wrażliwe informacje. Superwizant lub osoby zaangażowane w prowadzenie danej sprawy np. pracownik socjalny i asystent rodziny opowiadają o pracy, wnoszą co do czego mają wątpliwości, pytania, czy różne przemyślenia, refleksje. Przedstawiany jest przypadek klienta oraz stosowane metody pracy i ważne informacje, zachowując przy tym zasady etyki zawodowej. Szersze spojrzenie pozostałych specjalistów, czy superwizora może bardzo dużo wnieść do dalszej pracy z osobą, z rodziną.
Superwizja realizowana jest w formie werbalnej ale wykorzystywane są w niej też różne techniki terapeutyczne służące pogłębieniu widzenia danego problemu.

W superwizji indywidualnej superwizant ma okazję wnieść też swoje osobiste trudności w pracy z danym klientem. Bardziej niż w grupowej superwizji może otrzymać też informacje zwrotne od superwizora jeżeli ten zauważy związek tych trudności z osobistą sytuacją terapeuty, pracownika socjalnego itd.